Korg (0)

Hemsidans regler för användning

Läs dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats

Vad innehåller villkoren?

Villkoren beskriver reglerna för användning av våra webbplatser www.amtico.com, www.amtico.de, www.amtico.fr, www.amtico.es, www.amtico.se (våra webbplatser).

Klicka på länkarna nedan för att komma direkt till mer information om varje område:

Vilka vi är och hur du kan kontakta oss

www.amtico.com, www.amtico.de, www.amtico.fr, www.amtico.es, www.amtico.se (våra webbplatser) drivs av Amtico International, firmanamn för The Amtico Company (”Vi”). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 02303730 och vårt registrerade kontor finns på Kingfield Road, Coventry, Warwickshire, CV6 5AA. Vår huvudsakliga företagsadress är Amtico UK and European Sales, Solar Park Southside, Solihul, West Midlands, B90 4SH, Storbritannien. Vårt momsregistreringsnummer är GB661548915.

Vi är ett aktiebolag.

Du kan skriva till oss på info@amtico.se eller ringa vår kundtjänst på +46 (0) 8 584 233 24.

Genom att använda våra webbplatser godkänner du dessa villkor

Genom att använda våra webbplatser bekräftar du att du godkänner dessa villkor och att du samtycker till att efterleva dem.

Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda våra webbplatser.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida bruk.

Det finns andra villkor som kan gälla dig

Dessa användarvillkor rör följande ytterligare villkor vilka även gäller din användning av våra webbplatser:

Vi kan göra ändringar i dessa villkor

Då och då gör vi ändringar i dessa villkor. Varje gång du vill använda våra webbplatser ska du kontrollera dessa villkor så att du säkert förstår villkoren som gäller just då.

Dessa villkor uppdaterades senast den 8 december 2022 när vi inkluderade ytterligare klausuler om innehåll som tillhandahålls av användare, innehåll som laddats upp på vår webbplats och rättigheter som du ger oss att använda material som vi laddar upp.

Vi kan göra ändringar på vår webbplats

Vi kan uppdatera och göra ändringar på vår webbplats då och då för att återspegla ändringar hos våra produkter, våra användarbehov och våra affärsprioriteringar. Vid större ändringar kommer vi att göra vårt bästa för att meddela dig i god tid.

Vi kan avbryta eller stänga ner våra webbplatser

Din tillgång till våra webbplatser är kostnadsfri.

Vi garanterar inte att våra webbplatser eller innehåll på dem alltid kommer att vara tillgängligt eller fritt från störningar. Vi kan avbryta, stänga ner eller begränsa tillgängligheten till alla våra webbplatser, eller delar av våra webbplatser, av affärs- eller driftsskäl. Vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig i god tid om eventuella avbrott eller nedstängningar.

Du är även ansvarig för att se till att alla personer som har tillgång till våra webbplatser via din internetuppkoppling känner till dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor samt att de måste efterleva dem.

Användare utanför Storbritannien

Vi förespeglar inte att innehåll som är tillgängligt på eller via våra webbplatser är adekvat för användning eller tillgängligt på platser utanför Storbritannien. Om du använder denna webbplats från andra platser godkänner du och samtycker till att din användning lyder under engelsk lag och att domstolarna i England och Wales har exklusiv befogenhet.

Du måste se till att dina kontouppgifter är säkra

Om du väljer eller blir tilldelad en användaridentifieringskod, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte dela den med någon annan tredje part.

Vi har rätt att när som helst avaktivera alla användaridentifieringskoder eller lösenord som valts av dig eller tilldelats av oss, om vi anser att du inte har efterlevt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifieringskod eller ditt lösenord måste du omgående meddela oss på info@amtico.se.

Så får du använda material från våra webbplatser

Vi eller våra anknutna koncernföretag är innehavare eller licensinnehavare av alla immaterialrättigheter på våra webbplatser och i det material som publiceras på dem. Dessa alster skyddas av lagar och fördrag om upphovsrätt världen över. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du kan skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av valfri sida/valfria sidor från våra webbplatser för ditt personliga bruk och du får uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som publiceras på våra webbplatser.

Du får inte modifiera papperskopior eller digitala kopior av något material som du har skrivit ut eller laddat ned på något sätt, och du får inte använda bilder, foton, video- eller audiosekvenser separat från tillhörande text.

Vår status (och status för identifierade bidragande parter) som upphovsmakare av innehåll på våra webbplatser måste alltid bekräftas.

Du får inte använda någon del av innehållet på våra webbplatser för kommersiella syften utan tillstånd från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av våra webbplatser på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor kommer din rätt att använda våra webbplatser omedelbart att upphöra och vi har rätt att kräva att du ska lämna tillbaka eller förstöra eventuella kopior av material.

Om du skickar personuppgifter till oss för någon enskild person via vår webbplats ska du följa alla ”Tillämpliga dataskyddslagar” (definieras i stycket nedan), inklusive och utan begränsning, i den mån sådana personuppgifter gäller personer registrerade inom EU; den allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), och i den mån sådana personuppgifter gäller en person som är registrerad i Storbritannien, brittisk GDPR och Data Protection Act 2018. Utan att det begränsar allmängiltigheten hos det som har sagts ska du, innan du skickar in personuppgifter för tredje parts räkning, se till att du har skickat alla aviseringar och/eller inhämtat alla godkännanden som krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

I fråga om syftena i ovanstående stycke innebär ”Tillämpliga dataskyddslagar” alla lagar som gäller dataskydd och sekretess som är tillämpliga vid gällande tidpunkt, inklusive (men inte begränsat till) brittisk GDPR (som har den innebörd som anges i avsnitt 3(10) (kompletterat med avsnitt 205(4)) i dataskyddslagen 2018), Data Protection Act 2018, den allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) (GDPR), direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG (i ändrad lydelse genom 2009/136/EG) och Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (SI 2003/2426) samt alla relaterade nationella lagar, förordningar och all sekundärrätt, i varje enskilt fall i ändrad lydelse, ersatta eller uppdaterade vid gällande tidpunkt och tillsammans med all sekundär eller uppdaterad lagstiftning som tillkommit i enlighet med något av det förutnämnda.

Förlita dig inte på information på denna webbplats

Innehållet på våra webbplatser tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte. Det är inte avsett att fungera som råd som du ska förlita dig på. Du måste efterfråga professionella råd eller specialistråd innan du vidtar eller avstår från åtgärder baserade på innehållet på våra webbplatser.

Fastän vi vidtar rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på våra webbplatser lämnar vi inga förespeglande påståenden eller garantier, varken uttalade eller underförstådda, för att innehållet på våra webbplatser är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Vi ansvarar inte för webbplatser som vi länkar till

När våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredjeparter finns dessa länkar endast där i informationssyfte. Att det förekommer sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner sådana länkade webbplatser eller den information som du kan få genom dem.

Vi har ingen kontroll över inneh¨ållet i dessa webbplatsers eller resurser.

Innehåll som tillhandahålls av användare

Denna webbplats kan innehålla information och material som vi har laddat upp från andra användares sidor på sociala medier. De åsikter som andra användare uttrycker på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

Vårt ansvar vid förlust eller skada

Om du är konsument eller företagsanvändare:

 • Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle strida mot lagen att göra så. Detta inkluderar ansvarsskyldighet för dödsfall eller personskada till följd av vår försummelse eller våra anställdas, ombuds eller underentreprenörers försummelse och för bedrägeri eller bedrägligt framställande.

Om du är företagsanvändare:

 • Olika ansvarsbegränsningar och ansvarsundantag kommer att gälla ansvarsskyldighet som kan uppstå till följd av leveranser av produkter till dig. Dessa kommer att beskrivas i våra leveransvillkor med dig.

 • Vi utesluter alla implicita villkor, garantier, framställanden eller andra villkor som kan gälla våra webbplatser eller något innehåll på dem.

 • Vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga gentemot dig för förlust eller skada, vare sig inomkontraktuell eller utomkontraktuell (inklusive försummelse), överträdelse av lagstadgad skyldighet eller annat, om än förutsebart, som uppstår under eller i anknytning till:

 • användning av, eller oförmåga att använda, våra webbplatser, eller

 • användning av eller tilltro till innehåll som visas på våra webbplatser.

 • Framför allt kommer vi inte att ansvara för:

 • förlust avseende vinst, försäljning eller inkomst,

 • verksamhetsavbrott,

 • förlust av förväntat sparkapital,

 • förlust av affärsmöjlighet, affärsvärde eller rykte, eller

 • indirekt förlust eller skada, följdförlust eller följdskada.

Om du är konsumentanvändare:

 • Observera att vi endast tillhandahåller våra webbplatser för bruk i hemmet eller privat. Du samtycker till att inte använda våra webbplatser i något kommersiellt eller affärsrelaterat syfte, och vi har ingen ansvarsskyldighet gentemot dig för förlorad vinst, förlorad verksamhet, affärsavbrott eller förlorade affärsmöjligheter.

 • Om defekt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta sker på grund av vårt misslyckande att agera med rimlig aktsamhet och kompetens, kommer vi antingen att reparera skadan eller kompensera dig genom betalning. Däremot kommer vi inte att vara ansvarsskyldiga gentemot dig för skada som du skulle ha kunnat undvika genom att följa våra råd om att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig utan kostnad eller för skada som orsakats av dig genom att du inte följt installationsanvisningarna på korrekt sätt eller inte har de minimisystemkrav som vi rekommenderar.

Product Samples

The product samples provided to prospective customers will be made available on loan from Amtico at no cost. They can be returned to Amtico with the postage provided within the sample boxes at no additional charge to prospective customers. If they are not returned to Amtico, the responsibility for their safe disposal is transferred to you, the prospective customer, who should ensure disposal according to local waste legislation. In some circumstances, your sample request may be passed to a third party for fulfilment.

Så kan vi använda dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter så som beskrivs i vår Integritetspolicy.

Rättigheter som du ger oss att använda material som publiceras på sociala medier

Vi kan komma att be om ditt tillstånd att dela dina bilder på våra golvprodukter som du har lagt upp på Facebook, Instagram eller Pinterest. Om du skickar en kommentar, hashtaggar #yesAmtico eller skickar ett direkt meddelande till oss på sociala medier som samtycker till att vi delar ditt publicerade innehåll, ger du oss följande rättigheter att använda innehållet:

 • en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens att använda, reproducera, distribuera, skapa härledda verk av, visa och använda innehåll i samband med vår tjänst och i olika medier (inklusive sociala medier), inklusive att marknadsföra våra webbplatser eller vår tjänst för alltid;

 • en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens för andra användare, partner eller annonsörer att använda innehållet i enlighet med funktionaliteten på våra webbplatser för alltid.

Uppladdning av innehåll från sociala medier på vår webbplats

Om du beviljar oss en licens för ditt innehåll på sociala medier enligt beskrivningen ovan under Rättigheter som du ger oss att använda material som publiceras på sociala medier, förbehåller vi oss rätten att ladda upp ditt innehåll på våra webbplatser. Allt innehåll som laddas upp på våra webbplatser betraktas som icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Du behåller alla dina äganderättigheter till ditt innehåll, men du måste ge oss och andra användare av våra webbplatser en begränsad licens att använda, lagra och kopiera innehållet samt att distribuera och göra det tillgängligt för tredje part.
Vi har också rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att innehåll som publiceras på våra webbplatser utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller mot deras rätt till integritet.

Om du vill kontakta oss angående ditt innehåll som vi har laddat upp på våra webbplatser, vänligen kontakta oss.

Du är ensam ansvarig för att skydda och säkerhetskopiera ditt innehåll.

Vi ansvarar inte för virus och du får inte introducera virus

Vi garanterar inte att våra webbplatser kommer att vara säkra eller fria från programfel eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att kunna använda våra webbplatser. Du ska använda din egen programvara för virusskydd.

Du får inte missbruka våra webbplatser genom att medvetet introducera virus, trojaner, datormaskar, logiska bomber eller annat material som är försåtligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till våra webbplatser, servern som våra webbplatser finns på eller någon server, dator eller databas knuten till våra webbplatser. Du får inte attackera våra webbplatser genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Om du bryter mot denna föreskrift begår du en brottslig handling enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana brott till relevanta myndigheter med ansvar för brottsbekämpning och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att delge dem din identitet. Vid en sådan överträdelse kommer din rätt att använda våra webbplatser att upphöra omedelbart.

Regler kring länkning till våra webbplatser

Du får lov att länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är skäligt och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte upprätta en länk på ett sätt som tyder på någon anknytning, något godkännande eller intygande från vår sida, såvida inte vi har gett vår tillåtelse. Om du är en auktoriserad återförsäljare av våra produkter måste sådana länkar överensstämma med det ”Golvspecialistavtal” som vi delgett dig. Om du är kund får du bara skapa en sådan länk via sociala medier-ikonen i avsnittet ”Inspiration” på våra webbplatser, i syfte att dela innehåll som vi har publicerat i det avsnittet, under förutsättning att du gör det på ett skäligt och lagligt sätt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.

Du får inte upprätta en länk till våra webbplatser på en webbplats som inte tillhör dig.

Du får inte använda inramningstekniker för att innesluta våra webbplatser på någon annan webbplats och du får heller inte skapa en länk till någon del av våra webbplatser än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillståndet utan föregående meddelande.

Om du vill länka eller använda innehållet på våra webbplatser på annat sätt än vad som beskrivs ovan, kontakta UKMarketing@amtico.com .

Vilket lands lagar gäller vid tvister?

Om du är kund, observera att dessa villkor samt deras innehåll och utformning lyder under engelsk lag. Du och vi är båda ense om att domstolarna i England och Wales kommer att ha exklusiv befogenhet med undantag för om du är bosatt i Nordirland då du även kan väcka talan i Nordirland, och om du är bosatt i Skottland då du även kan väcka talan i Skottland.

Om du är ett företag lyder dessa villkor samt deras innehåll och utformning (och eventuella utomobligatoriska tvister eller anspråk) under engelsk lag. Både du och vi godkänner att domstolarna i England och Wales har exklusiv befogenhet.

Våra varumärken är registrerade

Vi och våra anknutna koncernföretag har förvärvat goodwill i våra registrerade och oregistrerade varumärken, inklusive märkesnamnen på vår webbplats och varumärkena som listas här vilka är våra (eller våra anknutna koncernföretags) registrerade varumärken. Vi ger dig ingen rätt att använda dem utan vår tillåtelse, såvida de inte är en del av material som du använder enligt vad som är tillåtet enligt Så får du använda material på våra webbplatser.

Document reference: QSF-MKT.0073.SV - Rev 4